Fundacja Geosilesia

KILKA SŁÓW O NAS
Geocaching to forma turystyki w postaci gry terenowej z wykorzystaniem technologii GPS. Więcej dowiesz się ze stron www.geocaching.pl i geocaching.com. W porozumieniu z firmą Groundspeak, właścicielem serwisu Geocaching.com, staramy się wypracować wysokie standardy gry w Polsce, poprzez adaptację globalnych reguł do warunków lokalnych. Współpracujemy na szczeblu centralnym i lokalnym z urzędami administracji państwowej oraz jednostkami administracji samorządowej, w celu stworzenia zasad gry zgodnych z porządkiem prawnym obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wspólnie z organizacjami turystycznymi oraz organizacjami pożytku publicznego promujemy geocaching jako aktywną formę turystyki, skierowaną do ludzi w każdym wieku, pozwalającą na poznawanie interesujących miejsc oraz spotkanie niezwykłych ludzi. Najlepszym dowodem na potrzebę takiej współpracy jest wspólne ustanowienie wraz z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym geocachingowej odznaki turystycznej. Nasza działalność nie skupia się jednak wyłącznie na promocji turystyki. Wspólnie z innymi organizacjami wykorzystujemy formułę zabawy w geocaching jako format, dzięki któremu rozwijamy inicjatywy społeczne, budujemy i rozwijamy lokalne społeczności, czy też poszerzamy wiedzę o historii i kulturze „małych ojczyzn”. Ważna jest dla nas ekologia, dlatego współpracujemy z Parkami Narodowymi oraz Lasami Państwowymi w zakresie poszanowania i ochrony środowiska poprzez promowanie nowoczesnego charakteru edukacji proekologicznej, będącego alternatywą lub uzupełnieniem dotychczasowych działań podejmowanych przez organizacje z którymi współpracujemy. Będąc zarejestrowanym stowarzyszeniem, działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wspieramy lokalne społeczności geocacherów. Charakter naszego wsparcia różni się w zależności od potrzeb wspieranych społeczności i polega zarówno na pomocy przy zakładaniu skrytek, współpracy przy tworzeniu spotkań, szkoleniach, jak i na wsparciu w kontaktach z urzędami, których zgoda na wybrane działania jest konieczna i wymagana.
PROJEKTY

 

Geocaching sposobem na mobilne i aktywne społeczeństwo w integracji społecznej. Stowarzyszenie Geocaching Polska bazując na wieloletnich doświadczeniach amerykańskich i europejskich, realizuje całkowicie nowatorski w naszym kraju program dotyczący zastosowania geocachingu w edukacji. Od około trzech lat geocaching wykorzystywany jest przez wielu edukatorów leśnych i przyrodniczych. W edukacyjne zastosowania geocachingu zaangażowany jest Państowy Instytut Geologiczny, który jest partnerem międzynarodowego projektu Earthcache. Nasz projekt jest pierwszą w kraju próbą wykorzystania geocachingu w edukacji szkolnej, w ramach zajęć pozalekcyjnych.
OGŁOSZENIA
W ramach prowadzonego projektu o nazwie "Geocaching sposobem na mobilne i aktywne społeczeństwo w integracji społecznej", poniżej publikujemy ogłoszenia istotne dla jego funkcjonowania:

 

Regulamin konkursu

Szkolni Mistrzowie Geocachingu

 

§1.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Geocaching Polska

2. Zasady określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

3. Regulamin Konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej http://www.geocaching.org.pl/

4. Adres Organizatora:

Stowarzyszenie Geocaching Polska, Lipowa 12, 59-220 Legnica

5. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat Konkursu:

Rafał Plezia- email: rafalplezia@gmail.com, Tel. 512 314 088.

6. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od momentu ogłoszenia  do 26 listopada 2016r.

7. Konkurs prowadzony jest dla uczestników szkolnych Geokół w ramach projektu pn.  „Geocaching sposobem na mobilne i aktywne społeczeństwo w integracji społecznej”.

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

9. Organizacja Konkursu oraz nagrody są finansowane w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

10. Kategorie oceny w konkursie:

1. Najciekawsza skrytka tradycyjna.

2. Najciekawszy przedmiot podróżny (oprawa, cel, opis).

3. Najciekawsza skrytka zagadkowa lub wieloetapowa założona.

4. Najciekawsza skrytka typu innego niż tradycyjna, wieloetapowa i zagadkowa.

5. Najciekawsza skrytka członka szkolnego Geokoła.

6. Najciekawsza skrytka założona przez  animatora  szkolnego Geokoła.

 

Nagrody za uzyskanie tytułu Szkolnego Mistrza Geocachingu

Nagrody będą przyznawane za 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii

 

§2.

Cele i przedmiot  Konkursu

 

1. Celem Konkursu jest:

- promocja swojego miejsca zamieszkania,

- przedstawienie idei Geocachingu,

- aktywizacja lokalnej społeczności,

- promocja walorów turystycznych w okolicy szkoły

 

2. Przedmiotem konkursu jest uzyskanie tytułów:  SZKOLNEGO MISTRZA  GEOCACHINGU

 

 

§3.

Uczestnictwo w Konkursie

 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić następujące warunki:

a.  być członkiem szkolnego Geokoła w ramach projektu,

b. uczestniczyć jako szkolne Geokoło w  ramach projektu.

c. Osoby niepełnoletnie biorą udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców/opiekunów lub pod opieka szkolnych animatorów.

3. Zgłoszenie pracy na konkursu przez uczestników oznacza akceptację warunków konkursu określonych w niniejszym regulaminie.

4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z:

- oświadczeniem, iż prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.

- wyrażeniem zgody na przekazanie autorskich praw majątkowych w zakresie prezentowania pracy w wydawnictwach i publikacjach Stowarzyszenia , a w szczególności do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania pracą.

5. Organizator uzyskuje prawo do nieodpłatnego wykorzystywania nadesłanych na Konkurs skrytek w następujących polach eksploatacji: ekspozycji na stronie internetowej www., portalach społecznościowych, na materiałach promocyjnych, oraz wystawach promujących obszary należące do Stowarzyszenia .

b. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnego korzystania z opisu oraz informacji o skrzynce, a w szczególności do ich publicznego wykorzystania, utrwalenia i zwielokrotnionego druku, wykorzystywania w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych, zamieszczania ich w Internecie, mediach oraz w innych formach utrwaleń.

c. Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora konkursu za wady prawne zgłoszonych skrytek, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko nim roszczeń związanych z naruszeniem służących im praw własności intelektualnej.

d. Organizator konkursu może unieważnić konkurs, jeżeli nie zostaną złożone prace konkursowe przez minimum 3 uczestników.

e. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie jego trwania, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagrody. O wszystkich zmianach dotyczących Konkursu, Organizator informować będzie poprzez stronę Stowarzyszenia http://www.geocaching.org.pl/

f. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego

 

§4.

Zasady Konkursu

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie do 26 listopada 2016r. do godz. 12.00 przesłać bądź dostarczyć osobiście listę skrytek. Listę skrytek dostarcza animator szkolnego geokoła.

2. Zgłoszenia złożone po upływie terminu nie będą brały udziału w konkursie.

 

 

§5.

Wymagania techniczne w konkursie

1. Skrytka musi być wykonana osobiście.

2. Opis skrytki musi być w języku polskim.

3. Może to być skrytka dowolnego typu i dotyczyć dowolnego tematu.

4. Skrytka musi być utrzymana ( nie może zostać zarchiwizowana do ostatniego dnia trwania konkursu).

5. Maksymalne odchylenie koordynatów do skrytki +/- 5metrów.

6. Skrzynka musi spełniać wymagane standardy serwisu www.geocaching.com (trwałe opakowanie zabezpieczające przed działaniem czynników zewnętrznych).

§6.

Ocena skrytek konkursowych

 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa.

2. Na ocenę końcową w konkursie Szkolni Mistrzowie Geocachingu  składa się: wykonanie samych skrytek, prawidłowe i przejrzyste umieszczenie skrytek na stronie geocaching.com, opis skrytek. W konkursie wybiera się najciekawszą skrytkę spośród zgłoszonych. Zalecamy dołączanie fotografii skrytek do zgłoszenia.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 30 listopada 2016r. .

4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości.

5. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.

6. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

7. Lista nagrodzonych uczestników konkursu zostanie opublikowana na stronie: http://www.geocachingpolska.org nie później niż do dnia 30 listopada 2016r.

 

 

NASI PARTNERZY
Zadanie publiczne pn. „Geocaching sposobem na mobilne i aktywne społeczeństwo w integracji społecznej” jest dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.